Art. 18. - Czechosłowacja-Polska. Umowa o wzajemnej komunikacji kolejowej. Praga.1958.01.31.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.53.257

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 1958 r.
Artykuł  18.
1.
Zarządy kolejowe Umawiających się Stron są obowiązane wybudować i utrzymywać w należytym stanie na terytorium swego Państwa urządzenia łączności i zabezpieczenia ruchu pociągów, niezbędne dla prowadzenia komunikacji kolejowej pomiędzy stacjami granicznymi.
2.
Przewody telegraficzne i telefoniczne, łączące stacje graniczne Umawiających się Stron, muszą być zakończone na tych stacjach i nie mogą być połączone z wewnętrzną siecią.
3.
Zarządy kolejowe Umawiających się Stron mogą, w zależności od potrzeby, zaprowadzać łączność telekomunikacyjną między innymi służbowymi jednostkami kolejowymi obu Umawiających się Stron.
4.
Pracownicy Umawiających się Stron, wykonujący czynności służbowe na stacjach zdawczo-odbiorczych lub na odcinkach przygranicznych, mają prawo do bezpłatnego korzystania dla celów służbowych z kolejowych urządzeń telekomunikacyjnych drugiej Umawiającej się Strony.