Art. 16. - Czechosłowacja-Polska. Umowa o wzajemnej komunikacji kolejowej. Praga.1958.01.31.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.53.257

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 1958 r.
Artykuł  16.
1.
Nadzór na przygranicznym odcinku i na stacji zdawczo-odbiorczej, jak również utrzymanie i odnawianie urządzeń kolejowych należy do obowiązku zarządu kolejowego Umawiającej się Strony, na terytorium której znajduje się stacja zdawczo-odbiorcza.
2.
Zarządy kolejowe Umawiających się Stron zawierają odrębne porozumienia w sprawach nadzoru, utrzymania i odnawiania budowli i urządzeń kolejowych, przeciętych linią granicy Państwa.