Art. 14. - Czechosłowacja-Polska. Umowa o wzajemnej komunikacji kolejowej. Praga.1958.01.31.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.53.257

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 1958 r.
Artykuł  14.
1.
Umawiające się Strony, w przypadkach uzasadnionych szczegółowymi warunkami ich sieci kolejowej, zapewniają sobie wzajemnie wolność tranzytu dla osób, bagażu, przesyłek ekspresowych i towarowych, poczty i taboru kolejowego przez przygraniczne linie kolejowe drugiej Umawiającej się Strony, na zasadach tranzytu uprzywilejowanego.
2.
Umawiające się Strony zawierają w poszczególnych przypadkach odrębne porozumienia o tranzycie uprzywilejowanym.