Art. 12. - Czechosłowacja-Polska. Umowa o wzajemnej komunikacji kolejowej. Praga.1958.01.31.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.53.257

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 1958 r.
Artykuł  12.

Dla realizacji poszczególnych postanowień niniejszej Umowy właściwe władze Umawiających się Stron zawrą odrębne umowy wykonawcze.