Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.32.190

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 lipca 1966 r.

UMOWA O WSPÓŁPRACY KULTURALNEJ MIĘDZY RZĄDEM POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ A RZĄDEM CZECHOSŁOWACKIEJ REPUBLIKI SOCJALISTYCZNEJ
podpisana w Warszawie dnia 22 stycznia 1966 r.

W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

RADA PAŃSTWA

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 22 stycznia 1966 r. podpisana została w Warszawie Umowa o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej o następującym brzmieniu dosłownym:

UMOWA

O WSPÓŁPRACY KULTURALNEJ MIĘDZY RZĄDEM POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ A RZĄDEM CZECHOSŁOWACKIEJ REPUBLIKI SOCJALISTYCZNEJ

Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rząd Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej,

dążąc do dalszego pogłębiania i umacniania braterskich stosunków między narodami obu sąsiadujących krajów, opartych na zasadach proletariackiego internacjonalizmu,

pragnąc udzielać sobie pomocy w rozwijaniu budownictwa socjalistycznego i utrwalaniu przeobrażeń kulturalnych w obu krajach oraz współdziałać w dalszym wszechstronnym rozwijaniu współpracy państw socjalistycznych i umacnianiu ich wspólnoty ideowej w duchu zasad marksizmu-leninizmu,

przekonane, że jedną z najskuteczniejszych dróg, wiodących do tych celów, jest dalsze systematyczne i planowe pogłębianie wszechstronnej współpracy kulturalnej,

postanowiły zawrzeć Umowę o współpracy kulturalnej i w tym celu mianowały swych Pełnomocników:

Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej:

Ministra Spraw Zagranicznych,

Adama RAPACKIEGO,

Rząd Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej:

Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,

Oskara JELENIA,

którzy po wymianie swych pełnomocnictw, uznanych za dobre i sporządzone w należytej formie, uzgodnili, co następuje:

Artykuł  1

Umawiające się Strony będą popierać i planowo rozwijać dotychczasową współpracę kulturalną, w szczególności w dziedzinie szkolnictwa, nauki, sztuki, filmu, radia, telewizji, prasy i kultury fizycznej, oraz stosować wyższe formy tej współpracy, polegające na bezpośrednich kontaktach i wymianie doświadczeń między odpowiednimi organami, organizacjami i instytucjami Umawiających się Stron, kooperacji i specjalizacji, przy czym szczególnie uwzględniać będą te problemy, które wynikają z wielostronnej współpracy naukowej, kulturalnej i gospodarczej krajów socjalistycznych.

Artykuł  2

Współpraca kulturalna między Umawiającymi się Stronami będzie w szczególności realizowana poprzez:

1. wymianę pracowników z dziedziny nauki, kultury, sztuki, szkolnictwa, prasy i kultury fizycznej, jak również artystów i zespołów artystycznych, dziennikarzy oraz sportowców;
2. przyjmowanie obywateli drugiej Umawiającej się Strony na studia, staż lub praktykę w instytutach naukowo-badawczych, na wyższych uczelniach lub w szkołach zawodowych oraz dla wygłoszenia odczytów i na konsultację;
3. wymianę odpowiednich materiałów, dokumentacji oraz wzajemne informowanie o aktualnych problemach, dotyczących nauki, sztuki, szkolnictwa, prasy, radia, telewizji, filmu, kultury fizycznej i sportu, jak również o głównych przedsięwzięciach i długofalowych planach w tych dziedzinach;
4. wymianę i rozpowszechnianie prac oraz publikacji naukowych, literackich i artystycznych, ich tłumaczenie i wydawanie oraz wykonywanie bądź wystawianie utworów artystycznych drugiej Strony;
5. wymianę filmów, audycji i materiałów dla radia i telewizji, materiałów nutowych, nagrań dźwiękowych, organizowanie spektakli oraz przeglądów filmowych i teatralnych, koncertów, wystaw i imprez sportowych;
6. wykorzystanie możliwości wspólnego opracowywania audycji radiowych i telewizyjnych, filmów, podręczników, pomocy naukowych oraz popieranie wspólnego wydawania niektórych rodzajów publikacji.
Artykuł  3

Każda z Umawiających się Stron podejmie niezbędne kroki w celu dalszego zapoznawania swych obywateli z osiągnięciami budownictwa socjalistycznego w drugim kraju, zwłaszcza z jego życiem politycznym, gospodarczym i kulturalnym oraz z wynikami współpracy między obu krajami.

Artykuł  4
1. Umawiające się Strony będą popierać organizowanie wspólnych kongresów i konferencji. Naukowcy oraz przedstawiciele kultury, sztuki, szkolnictwa i sportu będą zapraszani do wzięcia udziału w kongresach i konferencjach o charakterze krajowym i międzynarodowym, odbywających się na terytoriach obu Umawiających się Stron.
2. Umawiające się Strony będą wymieniać doświadczenia z działalności w międzynarodowych organizacjach, w szczególności naukowych, oświatowych, kulturalnych i sportowych.
Artykuł  5

Każda z Umawiających się Stron będzie ułatwiać, zgodnie ze swym prawem, obywatelom drugiej Umawiającej się Strony korzystanie z bibliotek, archiwów, zbiorów muzealnych i innych podobnych placówek.

Artykuł  6
1. Każda z Umawiających się Stron będzie uznawać egzaminy, składane w szkołach drugiej Umawiającej się Strony, jak również wydane tam świadectwa i dyplomy.
2. Sposób realizacji postanowień ustępu 1 zostanie ustalony odrębnymi porozumieniami między odpowiednimi organami obu Umawiających się Stron.
Artykuł  7
1. Umawiające się Strony będą popierać prowadzenie w swych szkołach i placówkach kulturalno-oświatowych nauki języków, literatury, historii i geografii drugiego kraju, oraz zapewnią, aby odpowiednie informacje o drugim kraju były włączane do programów nauczania, podręczników szkolnych i innych publikacji.
2. Dla realizacji celów, wymienionych w ustępie 1, Umawiające się Strony będą popierać działalność katedr i lektoratów języków drugiego kraju.
Artykuł  8

Umawiające się Strony będą popierać dalsze umacnianie kontaktów między związkami twórczymi obu krajów we wszystkich dziedzinach ich działalności.

Artykuł  9

Każda z Umawiających się Stron zapewni obywatelom drugiej Umawiającej się Strony ustawową ochronę praw autorskich.

Artykuł  10
1. Umawiające się Strony będą ułatwiać i popierać działalność ośrodków kultury i informacji drugiej Umawiającej się Strony.
2. Zasady i zakres działalności ośrodków kultury i informacji określa odrębne porozumienie.
Artykuł  11

Umawiające się Strony poświęcą szczególną uwagę kontaktom organizacji młodzieżowych obu krajów, którym udzielane będzie wszechstronne poparcie przy organizowaniu wspólnych akcji, takich jak wyjazdy wakacyjne, turystyka i festiwale.

Artykuł  12
1. Dla realizacji niniejszej Umowy będą opracowywane okresowe plany współpracy, w których ustalane będą także warunki finansowe.
2. Umawiające się Strony będą czuwać nad realizacją niniejszej Umowy i wspólnie oceniać przebieg współpracy i jej wyniki, ustalać koncepcje dalszego rozwoju i pogłębiania kontaktów kulturalnych oraz omawiać nowe formy współpracy.
3. W celu wykonania postanowień ustępów 1 i 2 delegacje Umawiających się Stron będą spotykać się na przemian na terytoriach obu państw.
Artykuł  13

Właściwe organy, organizacje i instytucje Umawiających się Stron mogą zawierać porozumienia dla realizacji niniejszej Umowy i planów, wymienionych w artykule 12 ustęp 1.

Artykuł  14
1. Przywóz i wywóz przedmiotów, wymienianych na podstawie niniejszej Umowy, odbywać się będzie zgodnie z prawem każdej z Umawiających się Stron i z odpowiednimi umowami międzynarodowymi, obowiązującymi obie Umawiające się Strony.
2. Płatności, związane z wykonywaniem niniejszej Umowy, będą dokonywane na podstawie odpowiednich umów o rozliczeniach płatności między Umawiającymi się Stronami. Postanowienia niniejszej Umowy nie wykluczają wzajemnego wysyłania osób na zasadzie wymiany bezdewizowej, zgodnie z prawem każdej Umawiającej się Strony.
Artykuł  15

Z dniem wejścia w życie niniejszej Umowy traci moc Umowa o współpracy kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką, podpisana w Pradze dnia 4 lipca 1947 r.

Artykuł  16

Umowa niniejsza podlega przyjęciu zgodnie z prawem każdej z Umawiających się Stron i wejdzie w życie w dniu wymiany not, stwierdzających to przyjęcie.

Artykuł  17

Umowa niniejsza zawarta jest na okres pięciu lat. Ulega ona automatycznie przedłużaniu na dalsze pięcioletnie okresy, jeżeli żadna z Umawiających się Stron nie wypowie jej w drodze notyfikacji na sześć miesięcy przed upływem odpowiedniego okresu.

Sporządzono w Warszawie, dnia 22 stycznia 1966 r., w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i czeskim, przy czym obydwa teksty posiadają jednakową moc.

Na dowód czego wyżej wymienieni Pełnomocnicy podpisali niniejszą Umowę i opatrzyli ją pieczęciami.

Po zaznajomieniu się z powyższą umową Rada Państwa uznała ją i uznaje za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych; oświadcza, że jest ona przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, oraz przyrzeka, że będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dano w Warszawie, dnia 28 maja 1966 r.