§ 5. - Czechosłowacja-Polska. Protokół w sprawie wykonania Konwencji o małym ruchu granicznym. Praga.1959.07.04.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.27.155

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 czerwca 1960 r.
§  5.
Protokół niniejszy wymaga zatwierdzenia przez Ministrów Spraw Wewnętrznych obu Państw i nabiera mocy obowiązującej z dniem wejścia w życie Konwencji o małym ruchu granicznym.

Zatwierdzenie niniejszego Protokołu stwierdzone zostanie w drodze dyplomatycznej.

Protokół niniejszy sporządzono w Warszawie, dnia 23 września 1959 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim i czeskim, przy czym oba teksty mają jednakową moc obowiązującą.