Czechosłowacja-Polska. Protokół dodatkowy do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanej w Pradze dnia 10 lutego 1934 r. Warszawa.1937.02.18.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1937.14.94

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 marca 1937 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 27 lutego 1937 r.
w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień podpisanego w Warszawie dnia 18 lutego 1937 r. protokołu dodatkowego do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanej w Pradze dnia 10 lutego 1934 r.

Na podstawie art. 52 ust. (2) ustawy konstytucyjnej postanawiam co następuje:
(1)
Wprowadza się tymczasowo w życie postanowienia podpisanego w Warszawie dnia 18 lutego 1937 r. protokołu dodatkowego do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanej w Pradze dnia 10 lutego 1934 r.
(2)
Tekst wspomnianego protokołu dodatkowego zawarty jest w załączniku do rozporządzenia niniejszego.

Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrom: Spraw Zagranicznych, Skarbu oraz Przemysłu i Handlu.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 marca 1937 r.

ZAŁĄCZNIK 

PROTOKÓŁ DODATKOWY

do Konwencji Handlowej i Nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanej dnia 10 lutego 1934 r.

Podpisani pełnomocnicy, należycie upoważnieni, oświadczają, że zgodzili się zmienić i uzupełnić Konwencję Handlową i Nawigacyjną między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisaną w dniu 10 lutego 1934 r. jak następuje:

Ważność terminowych konwencyjnych stawek celnych, wymienionych w listach A i B, stanowiących załączniki do art. X powyższej Konwencji a obowiązujących do dnia 20 lutego 1937 r. zgodnie z Protokołem Dodatkowym z dnia 12 sierpnia 1936 r. do tejże Konwencji, wznawia się na okres od 1 marca 1937 r. do dnia 31 grudnia 1937 r.

Wymienione w powyższych listach stawki celne dotyczą towarów z poz. 598 c) 1, poz. 600 m) i poz. 617 czeskosłowackiej taryfy celnej oraz towarów z poz. 185, 346, 488 p. 2 b i 1210 pp. 1 a, 2 a, 3 a i 4 a polskiej taryfy celnej, przy czym stawka celna przewidziana dla pozycji 346 polskiej taryfy celnej zostaje podwyższona do złp 2.60 od 100 kg.

Niniejszy protokół będzie ratyfikowany i wymiana dokumentów ratyfikacyjnych nastąpi w Pradze; wejdzie on w życie trzydziestego dnia po dniu wymiany dokumentów ratyfikacyjnych.

Sporządzono w dwóch egzemplarzach, każdy w języku polskim i czeskosłowackim, przy czym obydwa teksty są autentyczne.

Warszawa, dnia 18 lutego 1937 r.