Art. 3. - Czechosłowacja-Polska. Konwencja o małym ruchu granicznym. Praga.1959.07.04.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.27.153

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 lutego 1996 r.
Artykuł  3. 
1.
Mały ruch graniczny może odbywać się tylko między przeciwległymi odcinkami pasów małego ruchu granicznego.
2.
Przez przeciwległy odcinek, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, rozumie się odcinek w pasie małego ruchu granicznego drugiej Umawiającej się Strony, leżący w okręgu około 40 kilometrów, licząc od punktu położonego na granicy państwowej, który jest najbliższy miejsca zamieszkania posiadacza przepustki.