Art. 11. - Czechosłowacja-Polska. Konwencja o małym ruchu granicznym. Praga.1959.07.04.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.27.153

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 lutego 1996 r.
Artykuł  11. 

Przenoszenie zwłok, które mają być pochowane na cmentarzu w pasie małego ruchu granicznego drugiej Umawiającej się Strony, następuje na podstawie świadectwa lekarskiego, bez potrzeby przedkładania innych dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej.