Czechosłowacja-Polska. Deklaracja o wypożyczaniu akt starszych aniżeli to przewidziane jest w umowie pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką w sprawach prawnych i finansowych, podpisanej w Warszawie, dnia 23 kwietnia 1925 r. Warszawa.1927.02.08.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.10.79

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 lutego 1928 r.

DEKLARACJA
podpisana w Warszawie dnia 8 lutego 1927 roku pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskosłowackiej o wypożyczaniu akt starszych aniżeli to przewidziane jest w umowie pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką w sprawach prawnych i finansowych, podpisanej w Warszawie, dnia 23 kwietnia 1925 r.

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MY,

IGNACY MOŚCICKI,

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

Wszem wobec i każdemu zosobna, komu o tem wiedzieć należy, wiadomem czynimy:

Dnia ósmego lutego tysiąc dziewięćset dwudziestego siódmego roku podpisana została w Warszawie pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskosłowackiej deklaracja o wypożyczaniu akt starszych aniżeli to przewidziane jest w umowie pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką w sprawach prawnych i finansowych, podpisanej w Warszawie dnia 23 kwietnia 1925 roku.

DEKLARACJA.

Rządy Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskosłowackiej, życząc sobie zaspokoić potrzeby administracji na obszarze byłego Księstwa Cieszyńskiego, podzielonego obecnie pomiędzy oba Państwa, oświadczają, że zgadzają się, aby urzędy państwowe obu Stron mogły, w razie potrzeby, wypożyczać sobie wzajemnie bezpośrednio akta starsze, niż to jest przewidziane w art. 23, punkt d), umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką Czeskosłowacką w sprawach prawnych i finansowych z dnia 23 kwietnia 1925 roku, na przeciąg czasu, który w każdym poszczególnym wypadku będzie określony, przy zachowaniu odnośnych przepisów o używaniu i przechowywaniu akt, obowiązujących w archiwach państwowych. Postanowienia, zawarte w niniejszej deklaracji, po zatwierdzeniu jej przez odnośne Rządy, wejdą w życie równocześnie z trzema układami o rozdziale akt, podpisanemi w Warszawie dnia 8 lutego 1927 r.

Sporządzono w Warszawie, dnia 8 lutego 1927 r., w dwóch jednobrzmiących oryginałach, każdy w języku polskim i czeskosłowackim; oba teksty są autentyczne.

Zaznajomiwszy się z powyższą deklaracją, uznaliśmy ją i uznajemy za słuszną zarówno w całości jak i każde z zawartych w niej postanowień; oświadczamy, że jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona i przyrzekamy, że będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydaliśmy Akt niniejszy opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej.

W Warszawie, dnia 24 listopada 1927 r.