Czasowy zakaz sprzedaży napojów alkoholowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1984.24.121

Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 1984 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 kwietnia 1984 r.
w sprawie czasowego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230) zarządza się, co następuje:
Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu oraz piwa we wszystkich punktach sprzedaży detalicznej i zakładach gastronomicznych na terenie kraju w dniach 30 kwietnia i 1 maja 1984 r.
Wykonanie rozporządzenia powierza się Ministrowi Handlu Wewnętrznego i Usług oraz terenowym organom administracji państwowej stopnia wojewódzkiego.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.