Czasowy zakaz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1990.31.184

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 maja 1990 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 maja 1990 r.
w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230, z 1984 r. Nr 34, poz. 184, z 1987 r. Nr 33, poz. 180 i z 1989 r, Nr 35, poz. 192) zarządza się, co następuje:
Zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu we wszystkich punktach sprzedaży detalicznej, w tym również Przedsiębiorstwa Eksportu Wewnętrznego "Pewex" i Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona", na terenie całego kraju w dniach 26 i 27 maja 1990 r.
Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zawierających 4,5% alkoholu we wszystkich zakładach gastronomicznych na terenie kraju od godziny 18.00 w dniu 26 maja 1990 r. do godziny 24.00 w dniu 27 maja 1990 r.
Wykonanie rozporządzenia powierza się Ministrowi Rynku Wewnętrznego i wojewodom.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.