§ 2. - Czasowe zmniejszenie liczby dni pracy, uważanych za tydzień podlegania obowiązkowi zabezpieczenia na wypadek bezrobocia, w odniesieniu do niektórych kategoryj bezrobotnych robotników sezonowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.115.956

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 lutego 1933 r.
§  2. 1
Postanowienie poprzedniego paragrafu odnosi się do tych robotników sezonowych, którzy zgłosili lub zgłoszą swe prawo do zasiłków w okresie od dnia 1 grudnia 1932 r. do 31 marca 1933 r.

Bezrobotni robotnicy sezonowi, którzy przed 1 grudnia 1932 r. zgłosili swe prawo do zasiłków, lecz zasiłków tych nie uzyskali z powodu braku warunku, przewidzianego w art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia, mogą do dnia 31 marca 1933 r. dokonać ponownego zgłoszenia prawa do zasiłków. W tym jednak wypadku przy ustalaniu okresu uprawnień bezrobotnych do świadczeń wzięta będzie za podstawę data ponownego ich zgłoszenia o zasiłek.

1 § 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 6 lutego 1933 r. (Dz.U.33.9.57) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 lutego 1933 r.