Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.915

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 czerwca 2020 r.
§  2.  Przepisu § 1 ust. 1 nie stosuje się do:
1) studentów ostatniego roku na poziomie studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, jeżeli efekty uczenia się określone w programie danego kształcenia nie są możliwe do realizacji przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość;
2) zaliczeń i egzaminów kończących zajęcia oraz egzaminów dyplomowych, jeżeli ich przeprowadzenie nie jest możliwe przy wykorzystaniu technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz ich rejestrację;
3) szkoleń i praktyk realizowanych w ramach programów studiów oraz programów innych form kształcenia kandydatów na oficerów;
4) ćwiczeń, laboratoriów oraz praktycznych zajęć ogólnowojskowych i specjalistycznych, jeżeli ich przeprowadzenie nie jest możliwe do realizacji przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość;
5) seminariów dyplomowych, jeżeli ich przeprowadzenie nie jest możliwe do realizacji przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość;
6) studiów podyplomowych oraz kursów i szkoleń specjalistycznych w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
7) innych form szkoleń, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.