Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.913

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 maja 2020 r.
§  3. 
1.  W okresie zawieszenia kształcenia organy kolegialne uczelni, organy kolegialne samorządu studenckiego, komisje stypendialne, komisje i zespoły powołane w postępowaniach w sprawach nadania stopni i tytułu prowadzonych w uczelniach oraz komisje i inne gremia działające na podstawie statutów uczelni podejmują uchwały w trybie obiegowym albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej, niezależnie od tego, czy taki tryb ich podejmowania został określony w aktach wewnętrznych uczelni lub aktach regulujących działanie tych podmiotów.
2.  W okresie zawieszenia kształcenia:
1) egzaminy doktorskie oraz obrona rozprawy doktorskiej mogą być przeprowadzane poza siedzibą uczelni, z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację;
2) można zawiesić czynności w postępowaniach w sprawie nadania stopni i tytułów naukowych, w przypadku braku możliwości podejmowania uchwał w głosowaniu tajnym.
3.  Protokoły z posiedzeń organów, komisji, zespołów i gremiów, o których mowa w ust. 1, mogą być akceptowane w trybie obiegowym albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezależnie od tego, czy taki sposób akceptacji został przewidziany w przepisach wewnętrznych uczelni.