Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.913

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 maja 2020 r.
§  1. 
1.  W okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. ogranicza się funkcjonowanie uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych przez zawieszenie kształcenia:
1) na studiach;
2) na studiach podyplomowych;
3) w innych formach.
2.  W okresie zawieszenia kształcenia uczelnie:
1) mogą prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie danego kształcenia;
2) mogą prowadzić w ich siedzibach:
a) zajęcia przewidziane w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów,
b) zajęcia, które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
3) przenoszą zajęcia, o których mowa w pkt 2 lit. b, na inny okres rozliczeniowy, jeżeli nie można zapewnić bezpieczeństwa osób biorących w nich udział.
3.  Decyzję w sprawie prowadzenia kształcenia zgodnie z ust. 2 pkt 2 lub 3 podejmuje rektor, określając warunki realizacji zajęć zapewniające bezpieczeństwo osób prowadzących zajęcia i biorących w nich udział oraz warunki korzystania z infrastruktury uczelni.
4.  W przypadku prowadzenia zajęć w sposób określony w ust. 2 pkt 1 weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie danego kształcenia, w szczególności przeprowadzenie zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia oraz egzaminów dyplomowych, może odbywać się poza siedzibą uczelni, z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz jego rejestrację.