Czasowa ulga taryfowa przy przewozie kolejami soli, nafty i węgla, objętych akcją zapomogową za pośrednictwem Małopolskiego Towarzystwa Rolniczego w Krakowie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.121.989

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 listopada 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 24 listopada 1923 r.
o czasowej uldze taryfowej przy przewozie kolejami soli, nafty i węgla, objętych akcją zapomogową za pośrednictwem Małopolskiego Towarzystwa Rolniczego w Krakowie.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie osób, bagażu i towarów, oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. № 14, poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu, zarządza się co następuje:
Do przesyłek całowagonowych zwyczajnych soli, nafty i węgla kamiennego, objętych akcją zapomogową za pośrednictwem Małopolskiego Towarzystwa Rolniczego w Krakowie, nadawanych przez Saliny Państwowe w Wieliczce i Bochni, przez Rafinerję Państwową nafty w Drohobyczu i przez Zarząd kopalni państwowej węgla w Brzeszczu do stacji polskich kolei państwowych Dyrekcji Krakowskiej, Lwowskiej i Stanisławowskiej, stosuje się taryfy, przewidziane w Taryfie Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt z dnia 1 sierpnia 1922 r. (Dz. U. R. P. № 48, poz. 420) wraz z późniejszemi zmianami i uzupełnieniami z ustępstwem 25% pod następującemi warunkami:
a)
listy przewozowe, na podstawie których odbywać się będzie przewóz soli i węgla, będą zaopatrzone w pieczęć urzędową Dyrekcji kolei państwowych w Krakowie, listy zaś przewozowe, na podstawie których odbywać się będzie przewozów nafty, zaopatrzone będą w takąż pieczęć Dyrekcji kolei państwowych we Lwowie. Na listach przewozowych w odpowiedniem miejscu winna być uczyniona wzmianka przez nadawcę o żądaniu zastosowania taryfy ulgowej;
b)
listy przewozowe będą adresowane wyłącznie na Składnice: Kółek Rolniczych lub Spółki Rolniczo-Handlowe, nadawcami zaś będą:

dla przesyłek soli-Saliny Państwowe w Wieliczce i Bochni;

dla przesyłek nafty - Państwowa Rafinerja nafty w Drohobyczu i dla przesyłek węgla kamiennego - Państwowe kopalnie węgla w Brzeszczu;

c)
maksymalne ilości, jakie mogą być przewiezione według niniejszej taryfy ulgowej nie mogą przekraczać: dla soli 3.000 ton (łącznie z Wieliczki i Bochni), dla nafty 500 ton i dla węgla 5.000 ton.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 26 listopada r. b. do końca grudnia 1923 r.