Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.92.681

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 listopada 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 10 listopada 1921 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie czasu pracy w zakładach handlowych w dni targowe i jarmarczne.

Na mocy art. 19 ustawy z dnia 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu (Dz. U. R. P. 1920 r. № 2 poz. 7) zarządzam co następuje:
§  1. Zakłady handlowe, objęte rozporządzeniem wykonawczem o czasie pracy w zakładach handlowych z dnia 22 marca 1921 r., (Dz. U. R. P. № 47 poz. 291) ze względu na naturę pracy w myśl art. 17 ustawy o czasie pracy w przemyśle i handlu mogą być otwarte w dni targowe i jarmarczne przez 8 godzin bez przerwy; pracownicy tych zakładów jednakże muszą otrzymać możność spożycia posiłku podczas godzin pracy.
§  2. Za dni targowe i jarmarczne w myśl niniejszego rozporządzenia uważane są:
a) na obszarze b. zaboru rosyjskiego dni zatwierdzone przez właściwe województwo i opublikowane w Dzienniku Wojewódzkim.
b) na obszarze b. zaboru austriackiego dni ustalone przez władze polityczne.
§  3. Władze samorządowe, powołane do określania godzin otwierania i zamykania sklepów (art. 2 ust. 4 ustawy o czasie pracy w przemyśle i handlu Dz. U. R. P. 1920 r. № 2 poz. 7) ustalą, które kategorje zakładów handlowych, objętych niniejszym rozporządzeniem, winny być otwarte w dni targowe i jarmarczne przez 8 godzin bez przerwy, oraz wydadzą przepisy o godzinach otwierania i zamykania tych zakładów.
§  4. Przy ogłaszaniu przez władze samorządowe przepisów o otwieraniu i zamykaniu sklepów w dni jarmarczne i targowe obowiązuje tryb postępowania, przewidziany w art. 13 rozporządzenia wykonawczego o czasie pracy w zakładach handlowych (Dz. U. R. P. 1921 r. № 47 poz. 291).