Czas pracy pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1224

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lipca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie czasu pracy pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1915 oraz z 2019 r. poz. 1043) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa zasady ustalania rozkładu czasu pracy w tygodniu oraz jego wymiaru w poszczególnych dniach tygodnia dla pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, zwanego dalej "Biurem".
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, zwany dalej "Przewodniczącym", ustala rozkład i wymiar czasu pracy dla pracowników Biura, biorąc pod uwagę, że praca w Biurze powinna być wykonywana od poniedziałku do piątku w godzinach od 815 do 1615.
Przewodniczący może ustalić inne niż określone w § 2 godziny pracy wskazanych przez niego grup pracowników Biura, w granicach norm określonych w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, w przypadku konieczności zapewnienia sprawnej pracy Biura lub jeżeli ustalenie innych godzin pracy jest uzasadnione zróżnicowanym charakterem zadań wykonywanych przez tych pracowników.
1. 
Przewodniczący może ustalić dniem wolnym od pracy dla pracowników Biura dzień pracy przypadający między dniami wolnymi od pracy, pod warunkiem wyznaczenia soboty dniem pracy.
2. 
O ustaleniu dnia wolnego od pracy oraz wyznaczeniu soboty dniem pracy Przewodniczący informuje pracowników oraz interesantów Biura z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, w sposób przyjęty w Biurze.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2019 r. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 1995 r. w sprawie rozkładu czasu pracy w tygodniu oraz jego wymiaru w poszczególnych dniach tygodnia pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (M.P. poz. 287), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1043).