Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.18.148

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 1930 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ.
z dnia 26 stycznia 1922 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu 1 Handlu w sprawie czasu pracy osób zatrudnionych przy pilnowaniu.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu (Dz. U. R. P. 1920 r. № 2 poz. 7) zarządza się co następuje:
§  1. Rozporządzenie niniejsze reguluje czas pracy osób, zatrudnionych pilnowaniem zakładów pracy, oraz urządzeń i materjałów w zakładach, w których czas pracy jest normowany na zasadzie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 1919 o czasie pracy w przemyśle i handlu - o ile nie podlegają one bezpośrednio poszczególnym Ministerstwom - a mianowicie:
a) pilnujących całości i bezpieczeństwa budynków, urządzeń i ruchomości;
b) odźwiernych, portjerów, dozorców bram i t. p.;
c) dozorców i stróżów placowych, parkowych, drogowych, mostowych i t. p.;
d) 1 osób, zatrudnionych w strażach ogniowych oraz osób, nadzorujących urządzenia przeciwpożarowe.
§  2. Czas pracy osób, wymienionych w § 1 niniejszego rozporządzenia, gdy wykonywane przez nie pilnowanie nie jest połączone z jakąkolwiek inną pracą, nie może przekraczać 12 godzin na dobą.

W godzinach pracy winien pracownik mieć możność spożycia posiłku bez opuszczenia miejsca pracy.

§  3. Przy pracy na dwie zmiany w ciągu doby, przesuwanie zmian winno następować nie rzadziej niż co dni 14; przy przesuwaniu zmian, czas pracy poszczególnego pracownika jednorazowo może być przedłużony najwyżej do 18 godzin.
§  4. Czas pracy osób, wymienionych w § 1 niniejszego rozporządzenia, a wykonywujących w czasie pilnowania jednocześnie inną przerywaną pracę dodatkową, może być, w razie udowodnionej potrzeby, przedłużony do 10 godzin na dobę za uprzedniem zezwoleniem Inspektora Pracy właściwego obwodu, a do 12 godz. za takimże zezwoleniem Inspektora Pracy właściwego okręgu.
§  5. Postanowienia art. 10 i 14 ustawy z dnia 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu nie mają zastosowania do osób, objętych niniejszem rozporządzeniem.
§  6. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 lit. d) zmieniona przez § 1 rozporządzenia z dnia 3 października 1930 r. (Dz.U.30.74.589) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 października 1930 r.