Rozdział 5 - Przepisy końcowe - Czas pracy kierowców.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.220 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 lutego 2024 r.

Rozdział  5

Przepisy końcowe

Traci moc ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. poz. 1354, z 2002 r. poz. 1286 oraz z 2003 r. poz. 1452).

Ustawa wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.