Art. 26h. - [Okresy niezaliczane do dni pobytu za granicą] - Czas pracy kierowców.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.220 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 lutego 2024 r.
Art.  26h.  [Okresy niezaliczane do dni pobytu za granicą]
1. 
Do dni pobytu za granicą, o których mowa w art. 26g, oraz do dni pobytu za granicą, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 23d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie zalicza się:
1)
dni urlopu wypoczynkowego;
2)
okresu przebywania na zwolnieniu lekarskim od pracy z powodu choroby;
3)
okresu korzystania z urlopu bezpłatnego.
2. 
Jeżeli okres pobytu kierowcy wykonującego międzynarodowe przewozy drogowe za granicą jest krótszy niż 12 godzin, kwoty, o których mowa w art. 26g niniejszej ustawy i art. 21 ust. 1 pkt 23d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ulegają zmniejszeniu do:
1)
1/3 w przypadku pobytu do 8 godzin;
2)
1/2 w przypadku pobytu ponad 8 do 12 godzin.