Art. 26f. - [Niedopuszczalność wykonywania zadań służbowych w międzynarodowych przewozach drogowych w formie podróży służbowej; zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe] - Czas pracy kierowców.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.220 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 lutego 2024 r.
Art.  26f.  [Niedopuszczalność wykonywania zadań służbowych w międzynarodowych przewozach drogowych w formie podróży służbowej; zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe]
1. 
Kierowca wykonujący zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych nie jest w podróży służbowej w rozumieniu art. 775 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
2. 
Do kierowcy, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio, w zakresie ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przepisy wydane na podstawie art. 21 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych dotyczące pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców.