Art. 26e. - [Przechowywanie ewidencji czasu pracy; wydanie kopii ewidencji czasu pracy] - Czas pracy kierowców.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.220 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 lutego 2024 r.
Art.  26e.  [Przechowywanie ewidencji czasu pracy; wydanie kopii ewidencji czasu pracy]
1. 
Ewidencję czasu pracy, o której mowa w art. 26d, przechowuje się przez okres dwóch lat po zakończeniu okresu nią objętego.
2. 
Podmiot, na rzecz którego wykonywany jest przewóz drogowy wydaje osobom, o których mowa w art. 1 pkt 1b, kopię ewidencji czasu pracy.