Art. 26d. - [Prowadzenie ewidencji czasu pracy] - Czas pracy kierowców.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.220 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 lutego 2024 r.
Art.  26d.  [Prowadzenie ewidencji czasu pracy]
1. 
Ewidencję czasu pracy przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 1 pkt 1a, prowadzi ten przedsiębiorca.
2. 
Ewidencję czasu pracy osób, o których mowa w art. 1 pkt 1b, prowadzi podmiot, na rzecz którego wykonywany jest przewóz drogowy.
3. 
Przepisy art. 25 stosuje się odpowiednio.