Art. 26. - [Warunki wynagradzania] - Czas pracy kierowców.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.220 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 lutego 2024 r.
Art.  26.  [Warunki wynagradzania]
1. 
Warunki wynagradzania kierowców nie mogą przewidywać składników wynagrodzenia, których wysokość jest uzależniona od liczby przejechanych kilometrów, szybkości dostawy lub ilości przewiezionego ładunku, jeżeli ich stosowanie mogłoby zagrażać bezpieczeństwu na drogach lub zachęcać do naruszania przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/2006.
2. 
Przepis ust. 1 stosuje się także do przedsiębiorców, o których mowa w art. 1 pkt 1a, oraz osób, o których mowa w art. 1 pkt 1b.