Art. 20. - [Praca w godzinach nadliczbowych] - Czas pracy kierowców.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1473 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 lipca 2022 r.
Art.  20.  [Praca w godzinach nadliczbowych]
1. 
Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad dobowy przedłużony wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego kierowcę systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych.
2. 
Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie:
1)
sytuacji i zdarzeń wymagających od kierowcy podjęcia działań dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia albo usunięcia awarii;
2)
szczególnych potrzeb pracodawcy.
3. 
Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych przez kierowcę w związku z okolicznościami określonymi w ust. 2 pkt 2 nie może przekroczyć 260 godzin w roku kalendarzowym.
4. 
W układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy, można ustalić inną liczbę godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym niż określona w ust. 3, z zastrzeżeniem art. 12.