Art. 2. - [Definicje] - Czas pracy kierowców.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.220 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 lutego 2024 r.
Art.  2.  [Definicje]

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1)
transport drogowy - transport drogowy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201, z późn. zm);
2)
przewóz drogowy - przewóz drogowy w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 561/2006;
3)
przewóz regularny - przewóz regularny w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz publiczny transport zbiorowy w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 2778);
4)
stanowisko pracy kierowcy:
a)
siedzibę pracodawcy, na rzecz którego kierowca wykonuje swoje obowiązki, oraz inne miejsce prowadzenia działalności przez pracodawcę, w szczególności filie, przedstawicielstwa i oddziały,
b)
pojazd, który kierowca prowadzi,
c)
każde inne miejsce, w którym kierowca wykonuje czynności związane z wykonywanymi przewozami drogowymi;
5)
tydzień - okres pomiędzy godziną 0000 w poniedziałek i godziną 2400 w niedzielę;
6)
dzienny okres odpoczynku - okres odpoczynku kierowcy, w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 561/2006;
6a)
pora nocna - okres czterech godzin pomiędzy godziną 0000 i godziną 0700; definicję pory nocnej zawartą w tym przepisie stosuje się wyłącznie do celów ustalania czasu pracy;
7)
podróż służbowa - każde zadanie służbowe wykonywane w ramach krajowych przewozów drogowych polegające na wykonywaniu, na polecenie pracodawcy:
a)
przewozu drogowego poza miejscowość, o której mowa w pkt 4 lit. a, lub
b)
wyjazdu poza miejscowość, o której mowa w pkt 4 lit. a, w celu wykonania przewozu drogowego;
8)
przeciętne wynagrodzenie - prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne na dany rok kalendarzowy, ogłoszone w trybie art. 19 ust. 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1230, 1429, 1672 i 1941).