Art. 1. - [Zakres przedmiotowy ustawy] - Czas pracy kierowców.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.220 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 lutego 2024 r.
Art.  1.  [Zakres przedmiotowy ustawy]

Ustawa określa:

1)
czas pracy kierowców wykonujących przewóz drogowy, zatrudnionych na podstawie stosunku pracy;
1a)
czas pracy przedsiębiorców osobiście wykonujących:
a)
przewozy drogowe, do których ma zastosowanie rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej "rozporządzeniem (WE) nr 561/2006", albo Umowa europejska dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzona w Genewie dnia 1 lipca 1970 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 409), zwana dalej "Umową AETR",
b)
przewozy regularne, których trasa nie przekracza 50 km;
1b)
czas pracy osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz osobiście wykonujących na jego rzecz:
a)
przewozy drogowe, do których ma zastosowanie rozporządzenie (WE) nr 561/2006 albo Umowa AETR,
b)
przewozy regularne, których trasa nie przekracza 50 km;
2)
obowiązki pracodawców w zakresie wykonywania przewozów drogowych;
3)
zasady stosowania norm dotyczących okresów prowadzenia pojazdów, obowiązkowych przerw w prowadzeniu i gwarantowanych okresów odpoczynku, określonych w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 albo Umowie AETR;
4)
okresy prowadzenia pojazdów, obowiązkowe przerwy w prowadzeniu i gwarantowane okresy odpoczynku kierowców:
a)
zatrudnionych na podstawie stosunku pracy,
b)
niebędących pracownikami

- wykonujących przewozy regularne na trasach nieprzekraczających 50 km pojazdami, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006.