Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.29.128

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 marca 1996 r.

USTAWA
z dnia 18 stycznia 1996 r.
o czasie letnim.

Art.  1.

Na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza się i odwołuje czas letni.

Art.  2.

Czas letni wprowadza i odwołuje Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, na wniosek Ministra Przemysłu i Handlu przedstawiony w porozumieniu z Ministrem Transportu i Gospodarki Morskiej.

Art.  3.

Czas zimowy wprowadzony od dnia 24 września 1995 r. na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów obowiązuje do czasu wprowadzenia czasu letniego rozporządzeniem, o którym mowa w art. 2.

Art.  4.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.