Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.92.611

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 września 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY OBRONY PAŃSTWA
z dnia 22 września 1920 r.
w przedmiocie ćwiczenia poborowych, niewcielonych do szeregów wojskowych.

Art.  1.

Poborowych, których uznano za zdatnych do służby wojskowej lecz z jakichbądź względów nie wcielono jeszcze do szeregów, władze wojskowe mogą powoływać do odbywania przygotowawczych ćwiczeń wojskowych.

Ćwiczenia te trwać mogą nie dłużej od czterech godzin dziennie.

Art.  2.

Poborowi, wymienieni w art. 1, mają obowiązek na każdorazowe wezwanie władz wojskowych stawiać się na ćwiczenia wojskowe w wyznaczonych w tym celu punktach zbornych.

Art.  3.

Winni uchylenia się od obowiązku stawienia się na przygotowawcze ćwiczenia wojskowe, ulegną z rozporządzenia właściwej powiatowej władzy administracyjnej karze aresztu do dni siedmiu i grzywnie do 10.000 marek lub jednej z tych kar.

Art.  4.

Za przestępstwa i wszelkiego rodzaju wykroczenia, popełnione w miejscu i w czasie rzeczywistego odbywania ćwiczeń wojskowych, poborowi, w art. 1 wymienieni, odpowiadają na równi z osobami wojskowemi w myśl ustaw i rozkazów wojskowych.

Art.  5.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych.

Art.  6.

Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.