Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.54.323

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1966 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 grudnia 1966 r.
w sprawie ćwiczeń wojskowych doraźnych.

Na podstawie art. 76 ustawy z dnia 30 stycznia 1959 r. o powszechnym obowiązku wojskowym (Dz. U. z 1963 r. Nr 20, poz. 108) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Ćwiczenia wojskowe doraźne polegają na odbywaniu przez żołnierzy rezerwy:
1) jednodniowych zajęć szkoleniowych, trwających do 4 godzin, organizowanych w czasie wolnym od pracy, oraz trwających do 12 godzin, organizowanych w dniach ustawowo wolnych od pracy,
2) kilkudniowych ćwiczeń, trwających jednorazowo nie dłużej niż 5 dni.
2. Na ćwiczenia wojskowe doraźne mogą być powoływani również żołnierze rezerwy, którzy odbywali już w danym roku ćwiczenia wojskowe zwyczajne.
§  2.
1. Łączny czas trwania ćwiczeń wojskowych doraźnych w ciągu roku nie może przekraczać 21 dni.
2. Jednodniowe zajęcia szkoleniowe nie mogą w ciągu roku obejmować więcej niż 7 dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Czas odbytych ćwiczeń wojskowych doraźnych zalicza się na poczet łącznego czasu trwania ćwiczeń wojskowych, określonego w art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 30 stycznia 1959 r. o powszechnym obowiązku wojskowym (Dz. U. z 1963 r. Nr 20, poz. 108). Jednodniowe zajęcie szkoleniowe zalicza się za jeden dzień ćwiczeń wojskowych.
§  3. Zakłady pracy pracujące zmianowo powinny tak ustalić harmonogramy pracy pracowników powołanych na jednodniowe zajęcia szkoleniowe, aby w dniach przeznaczonych na te zajęcia pracownicy ci mieli czas wolny od pracy w godzinach przewidzianych na zajęcia. Pracowników tych nie należy zatrudniać na nocnej zmianie poprzedzającej dzień jednodniowych zajęć i następującej po tym dniu. Właściwi wojskowi komendanci rejonowi zawiadamiają odpowiednio wcześniej kierowników zakładów pracy o terminach jednodniowych zajęć szkoleniowych oraz o osobach powołanych do odbycia tych zajęć, celem odpowiedniego ustalenia harmonogramów pracy.
§  4.
1. Na ćwiczenia wojskowe doraźne powołują żołnierzy rezerwy wojskowi komendanci rejonowi za pomocą imiennych kart powołania.
2. Doręczenie żołnierzowi rezerwy karty powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych doraźnych powinno nastąpić co najmniej na 7 dni przed terminem stawienia się w jednostce wojskowej.
3. Minister Obrony Narodowej może zarządzić doręczenie karty powołania z pominięciem terminu określonego w ust. 2.
§  5. Żołnierze rezerwy powołani do odbycia ćwiczeń wojskowym doraźnych stają się żołnierzami w czynnej służbie wojskowej z dniem stawienia się do tej służby w jednostce.
§  6.
1. Niestawienie się żołnierza rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych doraźnych w terminie określonym w karcie powołania może być usprawiedliwione:
1) chorobą żołnierza lub obłożną chorobą członka rodziny pozostającego pod wyłączną opieką żołnierza,
2) ważnymi sprawami osobistymi i rodzinnymi albo innymi szczególnymi przypadkami nie cierpiącymi zwłoki, a wymagającymi obecności żołnierza,
3) przebywaniem na urlopie wypoczynkowym, stwierdzonym zaświadczeniem zakładu pracy.
2. Żołnierz rezerwy, który z przyczyn określonych w ust. 1 nie może stawić się do odbycia ćwiczeń wojskowych doraźnych, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym wojskowego komendanta rejonowego oraz doręczyć świadectwo lekarza lub felczera zakładu społecznego służby zdrowia stwierdzające chorobę lub inny dokument stwierdzający przyczynę uniemożliwiającą stawienie się.
§  7.
1. Żołnierzom rezerwy odbywającym jednodniowe zajęcia szkoleniowe przysługuje w czasie odbywania tych zajęć wojskowa pomoc lecznicza.
2. Żołnierzom rezerwy odbywającym kilkudniowe ćwiczenia wojskowe doraźne przysługuje wyżywienie, umundurowanie, uposażenie, zakwaterowanie, pomoc lecznicza i inne świadczenia przewidziane w odrębnych przepisach dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe zwyczajne.
§  8. Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Obrony Narodowej.
§  9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.