Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2094 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 czerwca 2019 r. do: 31 grudnia 2019 r.
Art.  94.  [Rygor natychmiastowej wykonalności. Forma decyzji o cofnięciu lub unieważnieniu wizy]
1.  Decyzja o cofnięciu lub unieważnieniu wizy Schengen lub wizy krajowej podlega natychmiastowemu wykonaniu.
2.  Decyzję o cofnięciu lub unieważnieniu wizy krajowej wydaje się na formularzu.
3.  Wydanie decyzji o cofnięciu lub unieważnieniu wizy Schengen lub wizy krajowej odnotowuje się w dokumencie podróży lub na osobnym blankiecie wizowym.