Nowość Art. 94. - [Rygor natychmiastowej wykonalności. Forma decyzji o cofnięciu lub unieważnieniu wizy] - Cudzoziemcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.769 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 maja 2024 r.
Art.  94.  [Rygor natychmiastowej wykonalności. Forma decyzji o cofnięciu lub unieważnieniu wizy]
1. 
Decyzja o cofnięciu lub unieważnieniu wizy Schengen lub wizy krajowej podlega natychmiastowemu wykonaniu.
2. 
Decyzję o cofnięciu lub unieważnieniu wizy krajowej wydaje się na formularzu. Decyzja wydana na formularzu zawiera:
1)
oznaczenie organu;
2)
oznaczenie strony;
3)
rozstrzygnięcie;
4)
numer i datę wydania wizy krajowej, która podlega cofnięciu lub unieważnieniu;
5)
podstawę prawną cofnięcia lub unieważnienia wizy krajowej;
6)
określenie powodów cofnięcia lub unieważnienia wizy krajowej;
7)
pouczenie o przysługującym wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ministra właściwego do spraw zagranicznych, konsula lub odwołaniu do Komendanta Głównego Straży Granicznej oraz trybie jego wniesienia;
8)
miejsce i datę wydania decyzji;
9)
podpis pracownika działającego w imieniu ministra właściwego do spraw zagranicznych albo urzędnika konsularnego, z podaniem imienia i nazwiska oraz zajmowanego stanowiska, lub pieczęć imienną i podpis komendanta placówki Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej, lub działającego z jego upoważnienia funkcjonariusza lub pracownika;
10)
okrągłą pieczęć urzędową organu.
3. 
Wydanie decyzji o cofnięciu lub unieważnieniu wizy Schengen lub wizy krajowej odnotowuje się w dokumencie podróży lub na osobnym blankiecie wizowym.
4. 
W przypadku gdy decyzja o cofnięciu lub unieważnieniu wizy została wydana przez ministra właściwego do spraw zagranicznych, organ ten może polecić wykonanie czynności, o której mowa w ust. 3, konsulowi.