Art. 93. - [Środki odwoławcze w przypadku cofnięcia lub unieważnienia wizy] - Cudzoziemcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.519 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 września 2023 r.
Art.  93.  [Środki odwoławcze w przypadku cofnięcia lub unieważnienia wizy]
1. 
Od decyzji o cofnięciu lub unieważnieniu wizy Schengen lub wizy krajowej wydanej przez:
1)
konsula - przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ten organ;
1a)
ministra właściwego do spraw zagranicznych - przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ten organ;
2)
komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta placówki Straży Granicznej - przysługuje odwołanie do Komendanta Głównego Straży Granicznej.
2. 
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy składa się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o cofnięciu lub unieważnieniu wizy Schengen lub wizy krajowej.
3. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 2, rozpatruje się w terminie 14 dni.
4. 
Decyzję o utrzymaniu w mocy decyzji o cofnięciu lub unieważnieniu wizy Schengen lub wizy krajowej po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w ust. 2, wydaje się na formularzu. Decyzja wydana na formularzu zawiera:
1)
oznaczenie organu;
2)
oznaczenie strony;
3)
rozstrzygnięcie;
4)
datę decyzji, która jest utrzymywana w mocy;
5)
numer i datę wydania wizy, która podlega cofnięciu lub unieważnieniu;
6)
podstawę prawną cofnięcia lub unieważnienia wizy;
7)
określenie powodów cofnięcia lub unieważnienia wizy;
8)
miejsce i datę wydania decyzji;
9)
podpis pracownika działającego w imieniu ministra właściwego do spraw zagranicznych albo urzędnika konsularnego, z podaniem imienia i nazwiska oraz zajmowanego stanowiska;
10)
okrągłą pieczęć urzędową.
5. 
Decyzja o utrzymaniu w mocy decyzji o cofnięciu lub unieważnieniu wizy Schengen zawiera dodatkowo:
1)
uzasadnienie obejmujące wskazanie istotnych faktów odnoszących się do powodów cofnięcia lub unieważnienia wizy Schengen;
2)
pouczenie o dopuszczalności wniesienia skargi do sądu administracyjnego, wysokości wpisu od skargi, a także możliwości ubiegania się przez stronę o zwolnienie od kosztów albo przyznanie prawa pomocy.