Art. 9a. - [Zachowanie terminu na złożenie pisma w przypadku cudzoziemca umieszczonego w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców] - Cudzoziemcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.519 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 września 2023 r.
Art.  9a.  [Zachowanie terminu na złożenie pisma w przypadku cudzoziemca umieszczonego w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców]

Termin na złożenie pisma w sprawach uregulowanych w ustawie przez cudzoziemca umieszczonego w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców uważa się za zachowany, jeżeli pismo zostało złożone w administracji tego ośrodka lub aresztu przed upływem terminu.