Art. 88. - [Forma przedłużonej wizy krajowej] - Cudzoziemcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.519 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 lipca 2023 r. do: 23 września 2023 r.
Art.  88.  [Forma przedłużonej wizy krajowej]
1. 
Przedłużoną wizę krajową umieszcza się w dokumencie podróży w formie naklejki wizowej.
2. 
W szczególnych przypadkach uzasadnionych interesem cudzoziemca przedłużoną wizę krajową umieszcza się na osobnym blankiecie wizowym.