Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2094 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 czerwca 2019 r. do: 31 grudnia 2019 r.
Art.  88.  [Forma przedłużonej wizy krajowej]
1.  Przedłużoną wizę krajową umieszcza się w dokumencie podróży w formie naklejki wizowej.
2.  W szczególnych przypadkach uzasadnionych interesem cudzoziemca przedłużoną wizę krajową umieszcza się na osobnym blankiecie wizowym.