Art. 85. - [Wniosek o przedłużenie wizy] - Cudzoziemcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.519 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 września 2023 r.
Art.  85.  [Wniosek o przedłużenie wizy]
1. 
Cudzoziemiec, który zamierza przedłużyć okres swojego pobytu na podstawie wizy Schengen lub wizy krajowej, składa, nie później niż w dniu upływu okresu jego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wypełniony formularz wniosku o przedłużenie wizy.
2. 
Formularz, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
dane cudzoziemca lub informacje, o których mowa w art. 13;
2)
następujące dane dotyczące posiadanego przez cudzoziemca dokumentu podróży:
a)
serię i numer,
b)
datę wydania i datę upływu ważności,
c)
nazwę organu wydającego,
d)
liczbę osób wpisanych do dokumentu podróży;
3)
informację o wydanych cudzoziemcowi wizach Schengen lub wizach krajowych;
4)
uzasadnienie wniosku o przedłużenie wizy;
5)
informację o podróżach i pobytach zagranicznych cudzoziemca w okresie ostatnich 5 lat;
6)
informację o środkach finansowych na pokrycie kosztów utrzymania cudzoziemca;
7)
informację o posiadanym przez cudzoziemca ubezpieczeniu zdrowotnym;
8)
informację o zatrudnieniu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. 
Do wniosku o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej stosuje się przepisy art. 77 ust. 1 pkt 2 i 3 z tym, że do wymogu, o którym mowa w art. 77 ust. 1 pkt 3 lit. c, stosuje się przepis art. 25 ust. 4.
4. 
Cudzoziemiec ubiegający się o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej przedstawia do wglądu dokument podróży, do którego stosuje się przepisy art. 77 ust. 5 i 6.