Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.35 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lutego 2021 r. do: 30 czerwca 2021 r.
Art.  80.  [Delegacja ustawowa]
1.  Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) oznaczenie celów wydania wiz Schengen lub wiz krajowych, z wyłączeniem tranzytowej wizy lotniskowej, o której mowa w art. 2 pkt 5 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego, wizy Schengen wydawanej w celu tranzytu oraz wiz wydawanych członkom misji dyplomatycznych lub urzędów konsularnych państw obcych lub innym osobom zrównanym z nimi pod względem przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych oraz członkom ich rodzin;
2) wzór blankietu wizowego, o którym mowa w art. 78 ust. 1;
3) 75  wzór formularza wniosku o wydanie wizy krajowej i szczegółowe wymogi techniczne dotyczące fotografii dołączanej do wniosku;
4) sposób odnotowywania przyjęcia wniosku o wydanie wizy krajowej;
5) sposób przekazywania Szefowi Urzędu przez:
a) 76  ministra właściwego do spraw zagranicznych albo konsula - danych wymienionych we wniosku o wydanie wizy,
b) konsula, Komendanta Głównego Straży Granicznej i ministra właściwego do spraw zagranicznych - informacji o wydaniu wizy Schengen;
6) wzór formularza, na którym wydaje się decyzję o odmowie wydania wizy krajowej;
6a) 77  wzór formularza, na którym wydaje się decyzję, o której mowa w art. 76 ust. 4;
7) sposób umieszczania naklejki wizowej wizy krajowej w dokumencie podróży lub na osobnym blankiecie wizowym;
8) sposób unieważniania naklejki wizowej wizy krajowej w przypadku, o którym mowa w art. 79 ust. 2.
2.  W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw wewnętrznych uwzględni:
1) typy wiz, o których mowa w art. 58, i cele wydania wizy określone w art. 60;
2) konieczność zapewnienia czytelności blankietu wizowego, o którym mowa w art. 78 ust. 1;
3) konieczność zapewnienia kontroli odnotowywania przyjęcia wniosku o wydanie wizy krajowej;
4) konieczność zapewnienia sprawnego i bezpiecznego przekazywania informacji oraz danych, o których mowa w ust. 1 pkt 5;
5) konieczność zapewnienia kontroli czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 8.
75 Art. 80 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez art. 1 pkt 19 lit. a ustawy z dnia 28 października 2020 r. (Dz.U.2020.2023) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 grudnia 2020 r.
76 Art. 80 ust. 1 pkt 5 lit. a zmieniona przez art. 16 pkt 17 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. (Dz.U.2021.159) zmieniającej nin. ustawę z dniem 9 lutego 2021 r.
77 Art. 80 ust. 1 pkt 6a dodany przez art. 1 pkt 19 lit. b ustawy z dnia 28 października 2020 r. (Dz.U.2020.2023) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 grudnia 2020 r.