[Opłaty pobierane za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku przez ministra właściwego do spraw zagranicznych] - Art. 77b. - Cudzoziemcy. - Dz.U.2021.2354 t.j. - OpenLEX

Art. 77b. - [Opłaty pobierane za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku przez ministra właściwego do spraw zagranicznych] - Cudzoziemcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2354 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  77b.  [Opłaty pobierane za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku przez ministra właściwego do spraw zagranicznych]
1. 
Za przyjęcie i rozpatrzenie przez ministra właściwego do spraw zagranicznych wniosku o wydanie wizy krajowej lub wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy Schengen i wizy krajowej pobiera się opłaty, które stanowią dochód budżetu państwa.
2. 
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do wiz, o których mowa w art. 66 ust. 4.
3.  20
 Opłaty, o których mowa w ust. 1, są pobierane w wysokości odpowiadającej opłacie konsularnej za wydanie wizy określonej dla indywidualnego przypadku, chyba że w państwie przyjmującym obywatel państwa, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 79a ust. 6 i 7 niniejszej ustawy, z uwagi na zobowiązania międzynarodowe lub przepisy wydane na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne nie jest zobowiązany do ich uiszczenia.
4.  21
 W przypadku, o którym mowa w art. 66 ust. 1a, opłaty, o których mowa w ust. 1, pobiera konsul, o którym mowa w art. 66 ust. 1b. Do pobierania oraz zwrotu opłat w tym przypadku stosuje się przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne.
20 Art. 77b ust. 3:

- zmieniony przez art. 17 pkt 7 lit. a ustawy z dnia 8 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.830) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 kwietnia 2022 r.

- zmieniony przez art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1383) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2022 r.

21 Art. 77b ust. 4 dodany przez art. 17 pkt 7 lit. b ustawy z dnia 8 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.830) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 kwietnia 2022 r.