Nowość Art. 75. - [Forma odmowy wydania wizy krajowej] - Cudzoziemcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.769 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 maja 2024 r.
Art.  75.  [Forma odmowy wydania wizy krajowej]
1. 
Odmowa wydania wizy krajowej następuje w drodze decyzji.
2. 
Decyzję o odmowie wydania wizy krajowej wydaje się na formularzu. Decyzja wydana na formularzu zawiera:
1)
oznaczenie organu;
2)
oznaczenie strony;
3)
rozstrzygnięcie;
4)
podstawę prawną odmowy;
5)
określenie powodów odmowy;
6)
pouczenie o przysługującym wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ministra właściwego do spraw zagranicznych albo konsula oraz trybie jego wniesienia;
7)
miejsce i datę wydania decyzji;
8)
podpis pracownika działającego w imieniu ministra właściwego do spraw zagranicznych albo urzędnika konsularnego, z podaniem imienia i nazwiska oraz zajmowanego stanowiska;
9)
okrągłą pieczęć urzędową.