[Przeprowadzenie przez konsula rozmowy z cudzoziemcem w toku rozpatrywania wniosku przez ministra właściwego do spraw... - Dz.U.2021.2354 t.j. - OpenLEX

Art. 74b. - [Przeprowadzenie przez konsula rozmowy z cudzoziemcem w toku rozpatrywania wniosku przez ministra właściwego do spraw zagranicznych] - Cudzoziemcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2354 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  74b.  14 [Przeprowadzenie przez konsula rozmowy z cudzoziemcem w toku rozpatrywania wniosku przez ministra właściwego do spraw zagranicznych]

 Jeżeli w toku rozpatrywania przez ministra właściwego do spraw zagranicznych wniosku o wydanie wizy krajowej lub wizy Schengen albo wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, w przypadku, o którym mowa w art. 66 ust. 1a, zachodzi konieczność przeprowadzenia z cudzoziemcem rozmowy, o której mowa w art. 21 ust. 8 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego, minister właściwy do spraw zagranicznych może polecić przeprowadzenie takiej rozmowy konsulowi, o którym mowa w art. 66 ust. 1b.

14 Art. 74b zmieniony przez art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 8 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.830) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 kwietnia 2022 r.