Art. 73. - [Informowanie o wydaniu wizy Schengen. Udostępnianie informacji] - Cudzoziemcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.519 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 września 2023 r.
Art.  73.  [Informowanie o wydaniu wizy Schengen. Udostępnianie informacji]
1. 
Organem właściwym do informowania organów innych państw obszaru Schengen o wydaniu wizy Schengen jest:
1)
minister właściwy do spraw zagranicznych - w przypadkach, o których mowa w art. 25 ust. 4 i art. 31 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego - w odniesieniu do wiz Schengen wydawanych przez ministra właściwego do spraw zagranicznych albo konsula;
2)
Komendant Główny Straży Granicznej - w przypadkach, o których mowa w art. 25 ust. 4 i art. 31 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego - w odniesieniu do wiz Schengen wydawanych na granicy;
3)
minister właściwy do spraw zagranicznych - w przypadkach, o których mowa w art. 31 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego - w odniesieniu do wiz Schengen wydawanych przez ministra właściwego do spraw zagranicznych.
2. 
W przypadku gdy w odniesieniu do wiz krajowych zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 31 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego, konsul lub minister właściwy do spraw zagranicznych informuje Szefa Urzędu o wydaniu wizy krajowej.
3. 
Minister właściwy do spraw zagranicznych, konsul lub Komendant Główny Straży Granicznej przekazuje informację o wydaniu wizy Schengen za pośrednictwem Szefa Urzędu.
4. 
Szef Urzędu udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 i 2:
1)
Komendantowi Głównemu Straży Granicznej;
2)
Komendantowi Głównemu Policji;
3)
Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
4)
Szefowi Agencji Wywiadu;
5)
ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych.