[Poinformowanie organu innego państwa obszaru Schengen o wydaniu wizy krajowej] - Art. 72. - Cudzoziemcy. - Dz.U.2021.2354 t.j. - OpenLEX

Art. 72. - [Poinformowanie organu innego państwa obszaru Schengen o wydaniu wizy krajowej] - Cudzoziemcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2354 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  72.  [Poinformowanie organu innego państwa obszaru Schengen o wydaniu wizy krajowej]

Jeżeli dane cudzoziemca ubiegającego się o wydanie wizy krajowej znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu i zachodzą poważne przyczyny uzasadniające wydanie tej wizy, o których mowa w art. 65 ust. 2, minister właściwy do spraw zagranicznych albo konsul rozpatrujący wniosek o wydanie wizy krajowej, za pośrednictwem Komendanta Głównego Policji, zasięga opinii, o której mowa w art. 25 ust. 1 Konwencji Wykonawczej Schengen i informuje, za pośrednictwem Komendanta Głównego Policji, o wydaniu wizy krajowej właściwy organ innego państwa obszaru Schengen.