[Konsultacje z Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców przy wydawaniu wiz przez konsulów] - Art. 69. - Cudzoziemcy. - Dz.U.2021.2354 t.j. - OpenLEX

Art. 69. - [Konsultacje z Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców przy wydawaniu wiz przez konsulów] - Cudzoziemcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2354 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.
Art.  69.  [Konsultacje z Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców przy wydawaniu wiz przez konsulów]
1. 
Konsul rozpatrujący wniosek o wydanie wizy Schengen zwraca się do Szefa Urzędu o przekazanie informacji, czy zachodzą okoliczności uzasadniające odmowę wydania cudzoziemcowi wizy Schengen, o których mowa w art. 32 ust. 1 lit. a tiret ii lub vi Wspólnotowego Kodeksu Wizowego w przypadku, gdy wniosek o wydanie wizy Schengen złożył obywatel państwa trzeciego w stosunku, do którego istnieje wymóg zasięgnięcia opinii polskich organów przy rozpatrywaniu tego wniosku.
2. 
Szef Urzędu przekazuje informację, o której mowa w ust. 1, w terminie 10 dni od dnia otrzymania wniosku konsula w tej sprawie.
3. 
Przed przekazaniem informacji, o której mowa w ust. 1, Szef Urzędu konsultuje się z:
1)
Komendantem Głównym Straży Granicznej;
2)
Komendantem Głównym Policji;
3)
Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
4)
Szefem Agencji Wywiadu;
5)
ministrem właściwym do spraw zagranicznych;
6)
innym organem niż wymienione w pkt 1-5, w razie potrzeby.
4. 
Do konsultacji, o których mowa w ust. 3, stosuje się przepis art. 68 ust. 3.
5. 
W innych przypadkach niż określone w ust. 1 konsul może zwrócić się do Szefa Urzędu o przekazanie informacji, czy zachodzą okoliczności uzasadniające odmowę wydania cudzoziemcowi:
1)
wizy Schengen - o których mowa w art. 32 ust. 1 lit. a tiret ii lub vi Wspólnotowego Kodeksu Wizowego, albo
2)
wizy krajowej - o których mowa w art. 65 ust. 1 pkt 5 lub 8, albo
3)
wizy krajowej - o których mowa w art. 65 ust. 1a lub 1c-1e.
6. 
Szef Urzędu przekazuje informację, o której mowa w ust. 5 pkt 3, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku konsula w tej sprawie.
7. 
Komendant Główny Straży Granicznej, Komendant Główny Policji, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu, minister właściwy do spraw zagranicznych lub inny organ, o którym mowa w ust. 3 pkt 6, przekazują Szefowi Urzędu informacje niezbędne do ustalenia okoliczności, o których mowa w art. 65 ust. 1a lub 1c-1e, w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku w tej sprawie. Nieprzekazanie informacji w tym terminie uważa się za zgodę tych organów na wydanie wizy.