[Opinie organów innych państw przy wydawaniu wizy Schengen] - Art. 67. - Cudzoziemcy. - Dz.U.2021.2354 t.j. - OpenLEX

Art. 67. - [Opinie organów innych państw przy wydawaniu wizy Schengen] - Cudzoziemcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2354 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  67.  [Opinie organów innych państw przy wydawaniu wizy Schengen]
1. 
Jeżeli wydanie wizy Schengen wymaga zasięgnięcia opinii centralnego organu innego państwa obszaru Schengen zgodnie z art. 22 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego, konsul rozpatrujący wniosek o wydanie wizy Schengen występuje za pośrednictwem Szefa Urzędu o wyrażenie opinii do właściwego organu tego państwa.
2. 
Szef Urzędu, w terminie 10 dni od dnia otrzymania wniosku w sprawie, o której mowa w ust. 1, informuje konsula, czy centralny organ innego państwa obszaru Schengen sprzeciwił się wydaniu wizy Schengen.