Nowość Art. 66a. - [Podmiot właściwy do podjęcia czynności w przypadku niespełnienia warunków dopuszczalności złożenia wniosku wizowego] - Cudzoziemcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.769 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 maja 2024 r.
Art.  66a.  [Podmiot właściwy do podjęcia czynności w przypadku niespełnienia warunków dopuszczalności złożenia wniosku wizowego]

W przypadku, o którym mowa w art. 66 ust. 1a, czynności, o których mowa w art. 19 ust. 3 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego, minister właściwy do spraw zagranicznych realizuje za pośrednictwem konsula, o którym mowa w art. 66 ust. 1b.