[Podmiot właściwy do podjęcia czynności w przypadku niespełnienia warunków dopuszczalności złożenia wniosku wizowego] - Art.... - Dz.U.2021.2354 t.j. - OpenLEX

Art. 66a. - [Podmiot właściwy do podjęcia czynności w przypadku niespełnienia warunków dopuszczalności złożenia wniosku wizowego] - Cudzoziemcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2354 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  66a.  12 [Podmiot właściwy do podjęcia czynności w przypadku niespełnienia warunków dopuszczalności złożenia wniosku wizowego]

 W przypadku, o którym mowa w art. 66 ust. 1a, czynności, o których mowa w art. 19 ust. 3 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego, minister właściwy do spraw zagranicznych realizuje za pośrednictwem konsula, o którym mowa w art. 66 ust. 1b.

12 Art. 66a zmieniony przez art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 8 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.830) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 kwietnia 2022 r.