Art. 57. - [Delegacja ustawowa - wzór zaproszenia oraz formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji] - Cudzoziemcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.519 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 września 2023 r.
Art.  57.  [Delegacja ustawowa - wzór zaproszenia oraz formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji]
1. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wzory:
a)
zaproszenia,
b)
formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń;
2)
wysokość środków, które powinien posiadać zapraszający na pokrycie kosztów, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 2.
2. 
W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw wewnętrznych uwzględni konieczność:
1)
zapewnienia czytelności i kompletności wzoru zaproszenia;
2)
wskazania we wzorze formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń danych w zakresie niezbędnym do wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń;
3)
określenia środków finansowych, które powinien posiadać zapraszający, w takiej wysokości aby zapewnić pokrycie niezbędnych kosztów związanych z pobytem cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, i weźmie pod uwagę możliwość zróżnicowania tej wysokości w zależności od miejsca zakwaterowania cudzoziemca, długości okresu jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz więzi rodzinnych łączących zapraszającego z zapraszanym.