Art. 51. - [Ważność zaproszenia. Wpis zaproszenia do ewidencji zaproszeń] - Cudzoziemcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.519 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 września 2023 r.
Art.  51.  [Ważność zaproszenia. Wpis zaproszenia do ewidencji zaproszeń]
1. 
Wpisane do ewidencji zaproszeń zaproszenie jest ważne we wskazanym w nim okresie, na jaki zapraszający zaprosił cudzoziemca, nie dłuższym niż 1 rok.
2. 
Zaproszenie wpisuje się do ewidencji zaproszeń na wniosek zapraszającego, złożony na formularzu zawierającym:
1)
dane i informacje, o których mowa w art. 54 pkt 1, 2 i 4-8;
2)
informację o:
a)
liczbie cudzoziemców zaproszonych w ciągu roku poprzedzającego złożenie wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń,
b)
możliwościach majątkowych i zarobkowych zapraszającego,
c)
warunkach zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca;
3)
zobowiązanie zapraszającego do pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania, wyżywienia i ewentualnego leczenia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, oraz kosztów wydania i wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu;
4)
poprzednie nazwiska zapraszanego cudzoziemca;
5)
imię ojca zapraszanego cudzoziemca;
6)
informacje wymagane na podstawie art. 37 ust. 1 rozporządzenia nr 767/2008;
7)
pouczenie o tym, że zaproszenie nie jest dokumentem uprawniającym do podjęcia pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
8)
pisemne oświadczenie zapraszającego, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe.
3. 
Wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń dokonuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę zapraszającego.