[Organ prowadzący krajowy zbiór rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców. Elementy krajowego zbioru] - Art. 449. -... - Dz.U.2021.2354 t.j. - OpenLEX

Art. 449. - [Organ prowadzący krajowy zbiór rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców. Elementy krajowego zbioru] - Cudzoziemcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2354 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.
Art.  449.  [Organ prowadzący krajowy zbiór rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców. Elementy krajowego zbioru]
1. 
Krajowy zbiór rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców tworzy oraz prowadzi w systemie teleinformatycznym Szef Urzędu.
2. 
Krajowy zbiór rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców składa się z:
1)
rejestrów, o których mowa w art. 428 ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a-k oraz m-o, a także pkt 3 i 6, z wyjątkiem rejestrów, o których mowa w art. 428 ust. 1 pkt 2 lit. c, prowadzonych przez konsula i ministra właściwego do spraw zagranicznych;
2)
ewidencji zaproszeń;
3)
wykazu;
4)
rejestru spraw o udzielenie lub pozbawienie ochrony międzynarodowej oraz udzielenie pomocy cudzoziemcom ubiegającym się o udzielenie ochrony międzynarodowej;
5)
rejestru spraw o udzielenie cudzoziemcom azylu;
6)
rejestru spraw o udzielenie cudzoziemcom zgody na pobyt ze względów humanitarnych i zgody na pobyt tolerowany;
7)
rejestru spraw o udzielenie cudzoziemcom ochrony czasowej;
7a) 113
 rejestru, o którym mowa w art. 119 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
8)
rejestru spraw prowadzonych na podstawie rozporządzenia 604/2013;
9)
rejestru pobytu obywateli Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
10)
rejestru kart pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej;
11)
rejestru dokumentów potwierdzających posiadanie zezwolenia na pobyt stały obywatela Unii Europejskiej;
12)
rejestru kart stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej;
13)
rejestrów wniosków, wydanych postanowień i decyzji w sprawach o:
a)
wydanie wizy krajowej w celu repatriacji,
b)
udzielenie pomocy repatriantom ze środków budżetu państwa,
c)
uznanie za repatrianta;
14)
ewidencji osób ubiegających się o wydanie wizy krajowej w celu repatriacji, które nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zapewnionego lokalu mieszkalnego lub źródła utrzymania;
15)
centralnego rejestru danych o nabyciu i utracie obywatelstwa polskiego;
16)
rejestru wydanych cudzoziemcom zaświadczeń, o których mowa w art. 170;
17)
centralnego rejestru wizowego, o którym mowa w art. 449a ust. 1;
18)
rejestrów wniosków, wydanych decyzji i postanowień w sprawach o przyznanie świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka;
19) 114
 rejestru, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583).
113 Art. 449 ust. 2 pkt 7a dodany przez art. 5 pkt 6 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1383) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2022 r.
114 Art. 449 ust. 2 pkt 19 dodany przez art. 88 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (Dz.U.2022.583) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 lutego 2022 r.