Art. 446. - [Formularz wniosku] - Cudzoziemcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.35 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lutego 2021 r. do: 4 października 2021 r.
Art.  446.  [Formularz wniosku]
1. 
Cudzoziemiec składa wniosek, o którym mowa w art. 444 ust. 1, na formularzu zawierającym:
1)
dane cudzoziemca lub informacje, o których mowa w art. 13;
2)
poprzednie imię (imiona) cudzoziemca;
3)
serię i numer dokumentu podróży cudzoziemca;
4)
adres zamieszkania cudzoziemca;
5)
adres do korespondencji cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub adres jego pełnomocnika;
6)
uzasadnienie wniosku w przypadkach, o których mowa w art. 444 ust. 1 pkt 2 i 3.
2. 
Szef Urzędu rozpatruje wniosek, o którym mowa w art. 444 ust. 1, w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.
3. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza wniosku, o którym mowa w art. 444 ust. 1, uwzględniając potrzebę zamieszczenia danych cudzoziemca w zakresie, w jakim są one niezbędne do rozpatrzenia tego wniosku, a także konieczność zapewnienia sprawności postępowania w tej sprawie.